Contactar

4a Nota informativa | COVID-19

En compliment del RDL 10/2020, de 29 de març, així com d’altres decrets i resolucions per les quals s’adopten mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (Covid-19), el funcionament del Club Nàutic Estartit es veurà alterat fins que es decreti el final de l’emergència o del confinament.

En concret:

  1. Romandan tancades les seccions del bar-restaurant, el mini-market, el centre d’activitats esportives i l’escar
  2. L’estació de carburant només operarà amb subministrament no-assistit
  3. Pel que fa a l’activitat mínima indispensable a què fa referència l’article 4 del citat RDL, s’estableix els serveis mínims següents:
    • Marineria: 1 persona de guàrdia per torn present al port, per feines exclusivament de vigilància de persones i béns
    • Neteja i desinfecció: 2 persones presents al port, cada dia, en horari de matí de 06:00 a 09:00h
  4. Administració i direcció: atenció no presencial i exclusivament per correu electrònic

En cas d’emergència, podeu contactar telefònicament amb el mariner de guàrdia (652 738 577) les 24 h. del dia o amb el personal d’administració (607 218 389) en horari de 09:00 a 18:00 h.

Es recorda que no està permesa la pràctica esportiva ni lúdica de la navegació, ni passejar pel port. Aquells armadors o tripulacions que resideixen a la seva embarcació han de respectar les mateixes restriccions i limitacions imposades a la població. Així mateix, les embarcacions transeünts tenen restringida l’entrada al port excepte que declarin una situació d’emergència o urgent necessitat de l’embarcació o de la tripulació, cas en el que l’entrada a la dàrsena ha d’ésser autoritzada per la direcció del Club.

Des del Club Nàutic Estartit exhortem a tothom a que resti confinat al seu domicili habitual, tal i com demanen les autoritats sanitàries.

Dilluns 30 de març de 2020

La direcció del Club Nàutic Estartit

Más noticias...