Contactar

Diari d’obres Fase 1 | Setmana 28: del 2 de maig al 6 de maig de 2016

A continuació es detalla el resum d’aquesta setmana:

  • Col·locació d’escullera de protecció de la prolongació al martell del contradic i realització de micropilots
  • A l’esplanada del dic i contradic de Garbí, s’ha avançat amb la xarxa de serveis i s’ha formigonat les sabates dels bàculs
  • Al Passeig de Garbí, s’ha finalitzat l’emmacat de pedra i formigó de la berma del talús
  • A l’edifici de serveis del CNE, es continuen aixecant parets interiors; els envans del vestuari de dones ja està enllestit
  • Al moll central, s’ha començat el reblert entre piles i s’han fet dues postes de formigó del moll vertical de gravetat
  • La prolongació del dic de Llevant gairebé està enllestida i la propera setmana es començarà a desmuntar el camí
  • La bomba de succió ha finalitzat les feines de dragatge
  • Les sorres de la Platja Gran han començat a traslladar-se cap a la zona de la Pletera

Setmana 27 (1)

Setmana 27 (3)

Setmana 27 (4)

Setmana 27 (5)

Setmana 27

Más noticias...